5816

O ERIAC seravel e viktimora e Nacionalesko Socializimesko andar ò diƷital festivalno “Diaspora Europa”

Ando abser e śeripe e divesko e viktimonengo Ʒene katar e Nacionalesko

Socializmesko ano 27 Januari, ò ERIAC thaj ò Volksbuhne akharel tumen ko

ò diƷital festivalno “Diaspora Europa”.

PanƷ divesenge, e aśunde ka pućharen adavaxtuno Rromane, Sinti thaj Jews

artistiko perspektive andi Europa, lengi historià thaj avdivesutno ćiro.

Sar i forma e khelimasko thaj performansa, koncerti thaj debatesko, e

duj kuratorqe i Timea Junghaus thaj Shelly Kupferberg mothoven sikavipe

ko seripen, e thana, ò puchipen hem e vizionora e Ʒivdimasko khetane

andi Europa.

 

I programa e festivalesko arakhadol palal tumaro ròdipe katar ò 27

Januari, 11:00 a.m Ʒik ko 31 Januari, ando website e Volksbühne:

www.volksbuehne.berlin

 

ERIAC thaj Volksbühne Europaki Diaspora festivali, dikǎnel Sinti, Rroma

thaj Jewiś khetanipen te len jekh tordǎrelipe, kaj te keren piri

prezentacia katar lengi perspektiva thaj sikavipe vaś Europake.

I programa kidel vaversoj forme thaj praktikora Ʒamavde katar e Jewiś

thaj Rroma/Sinti pinƷarde Ʒene, skòlarora, artistora, performancora thaj

themutne kaj te godǎrel thaj labǎrel ideora te keren savorrenge akseso,

rinćhibǎrdipe thaj ogisarde Europaki kultura dikǎnde aktivno

participatora thaj angaƷimora.

E dikǎnde artistora thaj ò kontributora e Europaki Diaspora godǎren piro

seripen, identitèta, thana, opinionora thaj godǎripe e beśimasko

khetaneske andi Europa, kaj te sikaven va jekh kaleidoskopiko programa

kaj sikavol but pozicionora.